Wyborcza Debata Liderów: część druga

13.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2014 roku na wydatki związane z administracją przeznaczono 8 405 milionów euro, co stanowi 5,7% budżetu.Można sprawdzić to tutaj. Podobna sytuacja miała miejsce rok wcześniej, gdy na administraję wydano także 8 400 milionów euro, co stanowiło 5,6% całego budżetu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.