Wyborcza Debata Liderów: część druga

13.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Premier Algirdas Butkevičius zadeklarował wstąpienie Litwy do strefy euro w styczniu 2015 roku.

Wybrany na początku roku premier Czech Bohuslav Sobotka stwierdził, że nie możliwe jest wprowadzenie euro wbrew woli Czechów oraz najprawdopodoniejszą datą jest rok około 2020. Natomiast minister spraw zagranicznych rządu Sobotki, mówi że będą się starali prowadzić działania zmierzające do jak najszybszego wprowadzenia nowej waluty.

Dotychczas z 10 krajów, które przystąpiły do Unii w 2004, 6 z nich zdecydowało się przyjąć euro jako walutę – Cypr, Estonia, Łotwa, Malta, Słowacja i Słowenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.