Wyborcza Debata Liderów: część druga

13.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Obecnie w Unii Europejskiej obowiązuje 10615 rozporządzeń oraz 1860 dyrektw, co daje łącznie 12475 aktów prawa unijnego.

Od początku procesu integracji europejskiej do dnia dzisiejszego (12.05.2014) weszło w życie 72940 rozporządzeń oraz 3886 dyrektyw (w sumie: 76826).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.