Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

10.05.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Program “Gwarancje dla młodych” jest finansowany m.in. przez Komisję Europejską. W perspektywie czasowej, na lata 2014-2020, Komisja postanowiła przeznaczyć na ten cel 6 miliardów euro, z czego 3 miliardy miają pochodzić z EFS. Z kolei minister Kosiniak-Kamysz (podobnie jak Fundacja Energia dla Europy) informuje, iż Unia Europejska przekazała Polsce na ten cel 2 miliardy złotych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.