Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

10.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jak podaje Eurostat, Unia Europejska liczy sobie 505 701 172mln mieszkańców, z czego 10,5%, czyli aż 25,699 milionów ( o ponad 1mln mniej niż podała poseł Senyszyn) to osoby bezrobotne (stan na marzec 2014). W tym wszystkim 5,340mln, czyli mniej niż ¼ stanowią osoby młode (poniżej 25 roku życia).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.