Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

10.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Unia Europejska w ramach walki z bezrobociem zoorganizowała “Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży”, w ramach którego realizowany jest projekt, o nazwie: “Gwarancje dla młodzieży”. Inicjatywa ma na celu zagwarantowanie wszystkim młodym osobom poniżej 25 roku życia, iż do 4 miesięcy otrzymają oni ofertę zatrudnienia, przyuczenia do zawodu, stażu lub dalszego kształcenia. “Kraje UE zatwierdziły zasadę gwarancji dla młodzieży w kwietniu 2013r”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.