Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

10.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Taka kwota podawana jest w oficjalnych dokumentach informacyjnych Unii Europejskiej (np. TUTAJ, gdzie podana została kowta 0,67 Euro na mieszkańca dziennie, co po pomnożeniu przez 364 dni w roku daje 243,88 Euro). Dokładne dane dla roku 2013 to 298, 418 Euro (jest to wynik podzielenia 150,9 Miliardów Euro przez ilość obywateli, czyli 0,505 666 Miliarda)

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.