Wyborcza Debata Liderów: część pierwsza

10.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Budżet Unii Europejskiej na rok 2014 wynosi 150,9 miliardów Euro, natomiast wszystkie środki przewidziane w wieloletniej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wynoszą około 960 miliardów Euro. Niemniej jednak suma, która rzeczywiście zostanie przeznaczona na wydatki budżetowe to 908 milardów euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.