Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

17.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją Komisji Europejskiej pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy faktycznie wynosiła 11 mld EUR.

Jeśli chodzi o  cła, Unia zwolniła Ukrainę z aż 94,7% obejmujących towary przemysłowe, a nie z 85% jak podała posłanka J. Senyszyn. Ponadto UE zwolniła Ukrainę z 80% ceł na produkty rolne.

Pomoc UE i MFW dla Grecji wyniosła w sumie 240 mld EUR (dwa pakiety pomocowe wyniosły kolejno 110 mld EUR i 130 mld EUR). 355 mld EUR to wysokość długu, jaki miała Grecja w 2012.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.