Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

17.05.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według Europejskiej Agencji Obrony,  suma sił zbrojnych państw UE (bez Danii, która nie jest członkiem Agencji oraz Chorwacji, która przystąpiła do niej w 2013 roku) w 2011 roku to 1,6 mln. Zgodnie z danymi Agencji liczebność wojska USA w tym samym roku wynosiła 1,4 mln,  co oznacza, że Unia faktycznie ma więcej wojska niż Stany Zjednoczone.

Wydatki na armię w UE w 2011 roku wynosiły, wg Europejskiej Agencji Obrony, 193 mld EUR. Wydatki na armię w USA w tym samym okresie sięgnęły 503 mld EUR. Nie jest więc prawdziwym stwierdzenie, że wojsko UE jest droższe niż wojsko USA.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.