Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

17.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wedle danych Eurostatu, Polska spala największą ilość węgla do produkcji energii.

Za 2012 rok Polska spaliła 57506.8 tysiąca ton ekwiwalentu ropy naftowej, na drugim miejscu jest Republika Federlanych Niemiec z 47596.3 tysiąca ton ekwiwalentu ropy naftowej.

Eurostat_Map_ten00077_17125727407_download_tmp_embed

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.