Wyborcza Debata Liderów: część trzecia

17.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Komisję Europejs  euro faktycznie stanowi drugą po dolarze walutę pod względem znaczenia międzynarodowego.

Potwierdzają to także dane opublikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy według których 61,2% rezerw walutowych przypada na dolar amerykański, natomiast drugie miejsce zajmuje euro w którym trzymane jest 24,4% rezerw. Kolejne miejsca zajmują: funt brytyjski ( 4,0%) i jen (3,9%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.