Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jarosław Wałęsa ma rację, kiedy mówi, że w Gdańsku są trzy miejskie spółki budownictwa komunalnego. Między innymi z dokumentu na temat gdańskiego modelu budownictwa komunalnego można się dowiedzieć, że projekty w tym zakresie są realizowane przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (GTBS), Towarzystwo Budownictwa społecznego “Motława” (TBS “Motława”) i Gdańską Infrastrukturę Społeczną (GIS).

Druga podana przez Jarosława Wałęsę liczba nie jest jednak zgodna z prawdą. Według zestawienia Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (dane za 22 sierpnia 2018), Miasto Gdańsk jest właścicielem lub współwłaścicielem 26 spółek prawa handlowego. W 11 przypadkach Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziałów, zaś dwie spółki, których Gdańsk jest współwłaścicielem – UNIMOR RADIOCOM i Stocznia Gdynia – znajdują się w upadłości likwidacyjnej. Ponieważ Jarosław Wałęsa mówi o “ponad 30” spółkach, jego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Mamy ponad 30 [spółek], gdzie Gdańsk jest właścicielem albo współwłaścicielem, jak tylko popatrzy się na same spółki budownictwa komunalnego, to – o czym wspomniałem – jest ich aż trzy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.