Wybory 2018 – Gdańsk: wypowiedzi kandydatów #1

15.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Najbardziej aktualne publicznie dostępne dane dotyczące budynków komunalnych w Gdańsku zawarte są w załączniku do uchwały Rady Miasta z 28 listopada 2013 o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2014-2018.

Odpowiednie dane można znaleźć w tabeli 1.9 na stronie piątej.

O udostępnienie najbardziej aktualnych danych posiadanych przez Urząd Miasta zwróciliśmy się w trybie dostępu do informacji publicznej. W odpowiedzi Wydział Gospodarki Komunalnej podał, że według stanu na 31 grudnia 2017 r. liczba gminnych budynków komunalnych wynosiła 1635, w tym 1517 budynków wybudowanych przed rokiem 1945, co stanowi 92,8% wszystkich budynków.

Poinformowano nas również, że trwają prace nad nowym wieloletnim programem mieszkaniowym Miasta Gdańska, w którym znajdzie się aktualna tabela z podziałem gminnych budynków według daty wybudowania.

Jak widać w powyższych wyliczeniach, zarówno w latach 2009-2012, jak i na koniec 2017 roku udział budynków przedwojennych w ogólnej liczbie budynków komunalnych oscylował w okolicach stałego poziomu 93%. 96% uznajemy za dopuszczalne zaokrąglenie, a wypowiedź Andrzeja Ceynowy – za prawdziwą.

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska


96 proc. wszystkich budynków komunalnych powstało przed wojną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.