Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W październikowej rozmowie Jarosław Wałęsa powiedział portalowi Interia.pl, że według obecnych zasad koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w połowie pokrywane są ze sprzedaży biletów, a w połowie z dopłat z budżetu miasta.

Odpowiednie informacje można znaleźć na interaktywnym portalu poświęconym budżetowi, prowadzonym przez Urząd Miejski w Gdańsku.

W 2017 roku dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 126 100 411 zł, a wydatki na utrzymanie komunikacji miejskiej – 295 866 044 zł. Oznacza to, że dochody ze sprzedaży biletów pokryły 42,6% kosztów. W 2016 roku natomiast dochody z biletów na poziomie 117 152 394 zł pokryły 40,4% kosztów (289 640 679 zł).

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


[Obecna zasada finansowania gdańskiego transportu publicznego jest taka – przyp. red.], że połowa kosztów jest finansowana z biletów, a połowę dopłaca miasto.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.