Wybory 2018: Gdańsk – wypowiedzi kandydatów #4

11.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas debaty wyborczej Jarosław Wałęsa podkreślił ogromną rolę, jaką odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w życiu gospodarczym miasta.

Dane dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w ogólnej liczbie przedsiębiorstw zarejestrowanych w Gdańsku uzyskaliśmy zwracając się do Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie informacji publicznej (odpowiedź na pytanie 5). Zgodnie z nimi w Gdańsku jest obecnie:

  • 74 588 (96,1%) mikroprzedsiębiorstw – zatrudniających poniżej 9 pracowników
  • 77 015 (99,3%) małych przedsiębiorstw – zatrudniających poniżej 50 pracowników
  • 77 503 (99,9%) mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zatrudniających poniżej 250 pracowników.

Jarosław Wałęsa prawdopodobnie pomylił liczbę MŚP z liczbą mikroprzedsiębiorstw, które rzeczywiście stanowią 96% wszystkich gdańskich przedsiębiorstw. Jego argument podkreślający ogromny udział MŚP w ogóle przedsiębiorstw jest jednak słuszny, a przywołana liczba bardzo bliska prawdziwej.

Share The Facts
Jarosław Wałęsa
Kandydat na prezydenta Gdańska


Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią przecież 96% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Gdańsku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.