Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #2

28.09.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

rozmowie z Agencją Informacyjną Grzegorz Gorczyca poruszył temat sprawnego i nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkim w Urzędzie Miasta Krakowa. W tym kontekście odniósł się do ilości pracowników urzędu.

Według danych stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Krakowa 30 czerwca 2018 r. kształtował się następująco:

  • stanowiska urzędnicze: 2.323.875 etatu
  • stanowiska urzędnicze kierownicze: 335,750 etatu

Łącznie daje to 2.659 etatów. Powyższe dane dotyczą jednak jedynie urzędników, a nie wszystkich pracowników urzędu.

W związku z powyższym, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną do czasu otrzymania pełnych danych dotyczących zatrudnienia w Urzędzie Miasta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.