Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #2

28.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jednym z głównych tematów konferencji prasowej Darii Gosek-Popiołek była zieleń miejska.

Temat terenów zieleni poruszany był już w poprzedniej publikacji z wypowiedziami kandydatów na prezydenta Krakowa.

Przypomnieć należy jednak, iż tereny zielone i tereny zieleni nie są pojęciami tożsamymi.

Tereny zieleni w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie
z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach
wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne,
zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,
bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe
oraz cmentarze, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym
i przemysłowym

Tereny zielone są natomiast pojęciem szerszym. Pod tym terminem kryją się nie tylko tereny zieleni, ale także inne niekoniecznie dostępne publicznie tereny pokryte roślinnością.

Kandydatka prawdopodobnie posłużyła się z danymi z portalu BIQdata.pl. Zostały jednak one opublikowane w 2015 r. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (dane dotyczące terenów zieleni znajdują się w kategorii Stan i ochrona środowiska) tereny zieleni stanowią ok. 10,1% powierzchni miasta.

Zaznaczyć warto także, iż istnieje publikacja wydana przez Urząd Miasta Krakowa, która określa powierzchnię terenów zieleni na ok. 15% powierzchni miasta.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w wypowiedzi nie zostały użyte najnowsze dane oraz to, że dotyczą one terenów zieleni, a nie terenów zielonych, wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
KWW Razem dla Krakowa


Według danych GUS Kraków jest na szarym końcu rankingów na zielone miasta Polski. Według statystyk tereny zielone ogółem zajmują w Krakowie 9 proc. powierzchni miasta!

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.