Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #3

08.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W trakcie pierwszej przedwyborczej debaty Gazety Wyborczej kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa Daria Gosek-Popiołek poruszyła temat wyludniania się centrum Krakowa.

Według danych liczba stałych mieszkańców dzielnicy I (w skład której wchodzą Stare Miasto i Kazimierz) w wybranych latach kształtowała się następująco:

48 964 – 2004 r.

40 545 – 2009 r.

35 573 – 2014 r.

32 169 – 2018 r.

Oznacz to, iż liczba mieszkańców dzielnicy I w ostatnich 14 latach spadła o 16 795 mieszkańców, czyli o 34,3%.

W latach 2014-2018 liczna stałych mieszkańców dzielnicy I zmniejszała się corocznie, największy spadek zanotowano miedzy rokiem 2005 i 2006 (3 715 mieszkańców).

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Daria Gosek-Popiołek
KWW Razem dla Krakowa


W ciągu ostatnich kilkunastu lat Stare Miasto i Kazimierz się wyludniają.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.