Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas konferencji prasowej Łukasz Gibała odniósł się do środków jakie Kraków wydaje na sport.

Wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną w budżecie Krakowa na rok 2018 to 168,92 mln zł. W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


Cały budżet na sport w Krakowie to 170 mln zł rocznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.