Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #4

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W odpowiedzi na jedno z pytań, które kandydatom na prezydenta Krakowa zadała Krakowska Izba Turystyki, Kondrat Berkowicz poruszył temat zatrudnienia w branży turystycznej w Krakowie.

W raporcie Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa z 2016 r. jeden z podrozdziałów poświęcony jest wpływowi branży turystycznej na gospodarkę Krakowa w sferze zatrudnienia. Twórcy dokumentu określają przeciętne zatrudnienie w branży turystycznej Krakowa w 2016 r. na 28 966 osób, czyli 11,15% ogółu zatrudnionych. Zaznaczyć jednak trzeba, iż dane te dotyczą wybranych sektorów gospodarki.

Udział zatrudnienia w branży turystycznej w stosunku do zatrudnienia w całej gospodarce Krakowa według raportu to 10,14%.

W związku z powyższymi danymi, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Konrad Berkowicz
KWW Nowoczesny Kraków Konrada Berkowicza


10% osób pracujących w mieście pracuje w branży turystycznej, a nie do wyliczenia jest to, jak dużo miejsc pracy poza tą branżą zależne jest od ruchu turystycznego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.