Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas ostatniej przedwyborczej debaty kandydatów poruszony został temat opłat parkingowych. Małgorzata Wassermann zarzuciła Łukaszowi Gibale, iż maksymalne stawki za parkowanie w jego programie przekraczają limit ustawowy.

Według znowelizowanej Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania:
1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać:
(…)
b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,45% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a;

Wynika z tego, iż maksymalną opłatą za parkowanie w pierwszej godzinie będzie 0,45% minimalnej pensji. 11 września 2018 r. Premier zapowiedział, iż w 2019 r. pensja minimalna wyniesie 2 250 zł. Oznacza to, iż maksymalna stawka za parkowanie wyniesie 10,13 zł.

Pojawiająca się w debacie stawka 9,99 zł prawdopodobnie jest wynikiem tego, iż w lipcu br. media podawały właśnie taką wartość. Jednak w tamtym czasie podawano, iż pensja minimalna wyniesie 2 220 zł, co dawałoby 9,99 zł za godzinę parkowania.

programie Łukasza Gibały jest punkt, który odnosi się do opłat za parkowanie:

podniesienie opłat za parkowanie w strefie dla przyjezdnych do 10 zł za godzinę

Lukasz Gibała podał stawkę niższą, niż wynikać ona będzie z zapowiedzianej pensji minimalnej. Jednak biorąc pod uwagę, iż zaniżył ją on o 1,3% oraz to, że zmiana nie wpływa na zgodność ustawowej stawki z programem, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Share The Facts
Łukasz Gibała
KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców


Maksymalna stawka to 9,99 według nowej ustawy [za parkowanie w centrum miasta]. W związku z tym wszystko się zgadza się z moim programem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.