Wybory 2018 – Kraków: wypowiedzi kandydatów #5

19.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas regionalnej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wassermann poruszyła problem smogu w miecie.

Zgodnie z raportem o wynikach pomiarów jakości powietrza  z 2017 r. przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie poziom pyłu zawieszonego PM10 był przekroczony przez 130 dni w ciągu roku. Stwierdziła to stacja pomiarowa mieszcząca się przy Alei Krasińskiego. Wskaźnik PM10 jest najczęściej stosowany do kreślenia poziomu smogu, m.in. WHO uznaje go jako najważniejszy. 

Na podstawie tych informacji stwierdzamy, iż odpowiedź jest prawdziwa.

Share The Facts
Małgorzata Wassermann
Prawo i Sprawiedliwość


Ponad 130 dni w roku w Krakowie są przekroczone normy powietrza.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.