Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #1

12.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rafał Górski swoją wypowiedź opublikował w liście do mieszkańców 30 sierpnia 2018 r. na swojej stronie internetowej.

Według opublikowanego w 2017 r. przez Urząd Miasta Łodzi raportu na temat jakości życia mieszkańców Łodzi, 29% mieszkańców biorących udział w badaniu wyraziło chęć wyprowadzki z Łodzi. Jest to o 4 punkty procentowe mniej niż w roku 2016.

Badanie opinii publicznej dotyczące jakości życia łodzian zostało przeprowadzone na grupie 800 osób w 2017 r.

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź jest nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


Badania pokazują, że dziś co trzeci mieszkaniec chce się z Łodzi wyprowadzić.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.