Hanna Zdanowska o planowanych remontach dróg w Łodzi

12.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według budżetu Miasta Łodzi na rok 2018, wydatki majątkowe na drogi publiczne gminne i drogi wewnętrzne w mieście miały wynieść w sumie 23 615 836 zł. Wydatki te miały być poniesione przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

W ciągu roku wydano kilka uchwał Rady Miasta ws. zmian budżetu, które miały wpływ na wysokość wydatków na remonty i przebudowę dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych:

Według uchwały z 7 marca, do wydatków Zarządu Inwestycji Miejskich dodano 15 milionów złotych na drogi publiczne gminne i 4 miliony złotych na drogi wewnętrzne. Pieniądze te mają zostać wydane na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na osiedlach Górna, Widzew, Polesie i Bałuty oraz na przebudowę dróg na osiedlu Siklawa.

Zgodnie z uchwałą z 29 marca, Zarząd Inwestycji Miejskich dostał 655 tysięcy złotych na modernizację dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty Polesie i Górna. Ponadto, zwiększono wydatki o 5 270 864 złotych na przebudowę dróg gminnych.

Według zmiany budżetu z 18 kwietnia ZIM otrzymał 100 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Liniowej.

Z kolei według uchwały z 30 sierpnia, zmniejszono o 1,110,000 złotych wydatki na modernizację dróg wewnętrznych, a zwiększono o 1,310,000 złotych wydatki na przebudowę dróg gminnych w mieście.

W sumie sam Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi na modernizację i przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w Łodzi otrzymał 48 841 700 złotych. W wyliczeniach nie uwzględniliśmy wydatków na bieżące utrzymanie dróg, ani wydatków na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, do dróg gminnych zalicza się „drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych”. Z kolei do dróg wewnętrznych zalicza się „drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg”.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka Komitetu Wyborców Hanny Zdanowskiej na prezydenta Łodzi

 

50 milionów złotych wydamy w tym roku na remonty i przebudowy małych osiedlowych uliczek i dróg gruntowych w całym mieście.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.