Wybory 2018: Łódź – wypowiedzi kandydatów #2

24.09.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Zbigniew Maurer o podatku od wybetonowania mówił w „Gościu po 8” Radia Łódź 20 września 2018 r.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody tereny zieleni to tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

Tereny zielone natomiast nie posiadają definicji prawnej i są pojęciem szerszym – mogą znajdować się na terenie różnych obiektów, w tym zakładów przemysłowych.

W aktach prawnych dotyczących budownictwa, na przykład rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pojawia się również nazwa „powierzchnia biologicznie czynna”, czyli

  • teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację,
  • 50% powierzchni tarasów i stropodachów, jeśli są one urządzone jako stałe trawniki lub kwietniki z taką nawierzchnią, przy czym ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 10 m2,
  • wody powierzchniowe.

 która powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania i 30% powierzchni w zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, chyba że inny odsetek przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Niestety, nie udało nam się znaleźć informacji na temat owego podatku w żadnym dostępnym źródle.

W związku z tym zwróciliśmy się o wyjaśnienie tej kwestii do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Miasta Łodzi. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Zbigniewa Maurera uznajemy za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Zbigniew Maurer
Kandydat Akcji Narodowej na prezydenta Łodzi


A teraz doszedł jeszcze nowy podatek, o którym łodzianie nie wiedzą, podatek od wybetonowania. (…) Jeżeli 70% terenu jest zabetonowanego, to już ten podatek podlega. Czyli 30, zgodnie z prawem unijnym, 30% powinno być terenów zielonych na terenie zakładu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.