Hanna Zdanowska o rewitalizacji w Łodzi

24.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według ustawy o Rewitalizacji z 2015 roku, „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

10 lutego 2016 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Kolejnym krokiem było przyjęcie 28 września 2016 roku uchwały ws. Ustanowienia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi. W Uchwale zawarto m.in.. cele i plany rewitalizacji miasta, wraz z ramami finansowymi.

5 lipca 2018 roku Rada Miejska przyjęła nowelizację uchwały z 28 września 2016 roku. Według ram finansowych przedstawionych w nowej Uchwale, całkowita wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu szacuje się na 4 535 762 624,15 zł, z czego 2 107 152 238,44 zł ma stanowić wkład własny z  budżetu miasta.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ sugeruje, że to wkład własny miasta ma wynieść ponad 4 miliardy złotych, a nie całkowita wartość przedsięwzięć.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Kandydatka na prezydenta Łodzi

 

(…) jeśli chodzi o rewitalizację. To jest przeszło 4 mld, w którym mieliśmy zaplanowany udział własny w granicach do 25, różnie, w zależności od rodzaju inwestycji czy do 35%.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.