Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #3

30.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

6 czerwca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetów samorządów terytorialnych w 2017 roku.

Według tego raportu (s. 120), najbardziej zadłużonym miastem na prawach powiatu w Polsce była Warszawa (5 126 113 105,99 zł długu), na drugim miejscu jest Łódź (2 685 260 159,34 zł zobowiązań), a na trzecim Wrocław (2 673 545 729,61 zł długu).

Share The Facts
Rafał Górski
Kandydat Łódź Jest Nasza i Kukiz’15 na prezydenta Łodzi


Jesteśmy trzecim miastem w Polsce, jeśli chodzi o zadłużenie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.