Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #3

30.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2017 r. wyniosła 37,89%. W 2018 udział ten wyniesie 37,98%, a w 2019 – 38,08%.

Z kolei, według art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gmin w dochodach z podatku od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71%.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Krzysztof Lipczyk podaje mieszczące się w granicy dane dotyczące podatku PIT, zapomina jednak o CIT, który także jest podatkiem dochodowym, a inna jego część wędruje do samorządów.

Share The Facts
Krzysztof Lipczyk
Kandydat na prezydenta Łodzi


40 procent z podatku dochodowego trafia do samorządów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.