Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #3

30.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projekt uchwały Rady Miejskiej  sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych został złożony w Radzie Miasta 3 marca 2018 przez Urszulę Niziołek-Janiak.

Uchwała, według projektu, wzywa Prezydent Miasta Łodzi do opracowania i wdrożenia wieloletniego programu przeciwdziałającego dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, pochodzenie, orientację seksualną itd. W uchwale pojawił się również postulat ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta ds. Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji i wprowadzenia Karty Różnorodności.

Urszula Niziołek Janiak po raz pierwszy wniosła o dodanie głosowania nad uchwałą antydyskryminacyjną do sesji Rady Miasta z 7 marca 2018 roku. Jej wniosek został jednak odrzucony.

Ostatecznie do głosowania nad przyjęciem uchwały doszło w czasie kolejnej sesji Rady Miasta w dniach 28-29 marca 2018 roku. Uchwała została przyjęta przez Radę: 18 głosów było za, 2 przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu (s. 831 zapisu sesji).

Uchwała antydyskryminacyjna zobowiązała Prezydent Zdanowską do wprowadzenia odpowiedniego programu do 30 czerwca 2018 roku. Do 30 września 2018 prezydent ma przedstawić Radzie sprawozdanie z wprowadzenia uchwały.

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka TAK dla Łodzi na prezydenta Łodzi


Ja wprowadziłam pod obrady rady miejskiej uchwałę o działaniach antydyskryminacyjnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.