Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #3

30.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

6 czerwca 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało sprawozdanie z wykonania budżetów samorządów terytorialnych za 2017 rok.

Według sprawozdania zadłużenie Łodzi wyniosło 2 685 260 159,34 zł, a liczba mieszkańców 696 503. tym samym zadłużenie na jednego mieszkańca Łodzi wyniosło 3855,35 zł. (s. 120, 137 sprawozdania).

Z kolei zadłużenie Warszawy wyniosło w 2017 roku 5 126 113 105,99 złotych, przy liczbie mieszkańców 1 753 977.  Tutaj zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca stolicy wyniosło 2922,56 zł.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ Agnieszka Wojciechowska van Heukelom używa poprawnych danych do przedstawienia zadłużenia Łodzi, natomiast zaniża dane dla Warszawy, co ma powiększyć różnicę między zadłużeniem obu miast.

Share The Facts
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom
Kandydatka na prezydenta Łodzi


Obecnie na mieszkańca ten dług wynosi 3800, podczas gdy w Warszawie 2800.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.