Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji Ministerstwa Finansów z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku Łódź miała 2 685 260 159,34 zł długu. Z kolei według Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040, kwota długu miasta ma wynieść w 2018 roku 2 835 812 382 złote.

Z kolei, według danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (RYNEK PRACY,  PRACUJĄCY WEDŁUG INNEGO PODZIAŁU NIŻ PKD, Pracujący w gminach wg płci), w 2017 roku liczba pracujących w Łodzi wyniosła 243 302 osoby. To oznacza, że na koniec roku 2017 zadłużenie na pracującego mieszkańca wyniosło ok. 11 037 złotych.

Jeżeli chodzi o prognozowaną liczbę mieszkańców Łodzi w roku 2050, Urząd Statystyczny szacuje, że wyniesie ona 484 845.

Zgodnie z powyższymi danymi, uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Krzysztof Lipczyk
Kandydat na prezydenta Łodzi


3 MILIARDY ZADŁUŻENIA❗ 15 000 DŁUGU NA KAŻDEGO PRACUJĄCEGO MIESZKAŃCA❗ 450 000 MIEKSZAŃCÓW W 2050 ROKU❗

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.