Wybory 2018 – Łódź: wypowiedzi kandydatów #5

18.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy projektu Uchwały rady miejskiej ws. Kierunków działania dla Prezydenta Łodzi w zakresie opracowania Programu poprawy jakości życia „Wschód Śródmieścia”, który 3 marca 2018 roku został złożony przez Urszulę Niziołek-Janiak.

Projekt uchwały zobowiązywał prezydent miasta do opracowania i wdrożenia programu działań inwestycyjnych i społecznych dla części obszaru osiedla Śródmieście -Wschód.

Projekt Uchwały był jednym z punktów posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta z dnia 13 marca 2018 roku. Komisja jednak negatywnie zaopiniowała projekt uchwały i nie został on przekazany pod obrady Rady Miejskiej.

Jednak w czasie sesji Rady Miejskiej z 13 czerwca 2018 roku przyjęto inną uchwałę dotyczącą opracowania Programu „Wschód Śródmieścia w Łodzi” dla Osiedla Śródmieście -Wschód. Projekt został wprowadzony do porządku obrad przez Tomasza Kacprzaka, a został on złożony 7 czerwca 2018 roku grupę  inicjatywną mieszkańców Osiedla Śródmieście – Wschód reprezentowaną przez Pawła Jędrachowicza.

Share The Facts
Urszula Niziołek-Janiak
Kandydatka na Prezydenta Łodzi


Nie udało się wprowadzić mojej uchwały o pierwszym planie rozwoju osiedla „Wschód Śródmieścia”, gdy jednocześnie wydaje się bez mrugnięcia okiem prawie 85 mln na podziemną drogę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.