Ile pieniędzy zostanie wydanych na rewitalizację w Łodzi?

18.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź dotyczy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi, który został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej z 28 września 2016 roku i padła w programie Fakty po Faktach TVN 9 października 2018 r. Celem programu jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów centrum Łodzi. Teren objęty programem został zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą z 10 lutego 2016 roku.

5 lipca 2018 roku Rada Miejska przyjęła nowelizację uchwały z 28 września 2016 roku. Według tekstu nowelizacji “całkowitą wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych Programu szacuje się na 4 535 762 624,15 zł” i te ramy finansowe zostały zaplanowane na cały okres trwania Programu, czyli lata 2017-2026.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ Hanna Zdanowska mówi o wydaniu na proces rewitalizacji ponad 5 miliardów złotych w ciągu trzech lat, a podczas gdy Urząd Miasta szacuje wydanie niecałych 5 mld zł w ciągu 10 lat.

 

 

Share The Facts
Hanna Zdanowska
Prezydent Łodzi

 

Cały olbrzymi proces rewitalizacji, to przeszło 5 mld złotych, które zrealizujemy w najbliższej perspektywie 3 lat.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.