Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sylwester Tułajew został wybrany na radnego miejskiego w 2006 r. i był nim po reelekcjach do 2015 r., kiedy został wybrany na posła na Sejm VIII kadencji.

Strefa płatnego parkowania w Lublinie została utworzona w październiku 2012 r. i wywołała od początku reakcję kierowców, którzy zaczęli parkować poza nią. W związku z tym klub radnych miejskich PiS zwrócił się do prezydenta o utworzenie bezpłatnych parkingów wokół niej. Wśród nich istotnie był radny Tułajew.

Share The Facts
Sylwester Tułajew
KW Prawo i Sprawiedliwość


Gdy jeszcze byłem radnym miasta domagałem się, by przed strefą płatnego parkowania powstały bezpłatne parkingi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.