Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

nagraniu z 03.10., udostępnionym na profilu Jakuba Kuleszy, podał on dane dot. finansów MPK.

systemie eKRS jest dostępne sprawozdanie finansowe MPK Lublin sp. z o.o. za 2017 r.

(należy podać KRS: 0000013941)

Wg rachunku zysków i strat, zawartego w sprawozdaniu zarządu z działalności (s. 25), strata netto za rok 2017 wyniosła -481 492 zł. Jest to zaokrąglenie do pełnych złotych, a dokładną kwotę można znaleźć w uchwale w sprawie pokrycia tejże straty: -481 492,41zł.

Z kolei trudno określić, jakie składniki bilansu spółki miał na myśli kandydat, mówiąc o „zobowiązaniach, które nie są zdefiniowane”. Wg sprawozdania, suma zobowiązań za 2017 r. wyniosła 168 726 552 zł. Z tego zobowiązania długoterminowe 111 027 625 zł, a krótkoterminowe 35 265 639 zł. Razem stanowią one 146 653 264 zł. Oprócz tego w skład tej sumy wchodzą jeszcze rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe.

Przyjmując, że Jakub Kulesza ma na myśli całokształt zobowiązań MPK i fakt, iż myli się on odnosząc się do wysokości strat poniesionych przez spółkę, uznajemy wypowiedź za manipulację.

 

 

Share The Facts
Jakub Kulesza
KWW Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie

 

Spółki miejskie przynoszą ogromne straty, np MPK, której straty wynoszą 27 mln zł a zobowiązania, które nie są zdefiniowane – aż 140 mln zł.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.