Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

wywiadzie dla Dziennika Wschodniego 15.10. br. Joanna Kunc mówiła m.in. o tym, jaki odsetek kobiet mieszka w Lublinie.

Według danych GUS z czerwca 2018 roku w Lublinie mieszka 339 811 osób spośród, których 183 148 osób stanowią kobiety, czyli 53,89%. Do grupy wiekowej 15-64 należy 117 804 mieszkanek Lublina, czyli 64% całej populacji żeńskiej miasta. W wieku produkcyjnym jest 99 201 Lublinianek (grupa wiekowa 18-59) co stanowi 29,19% na tle populacji miasta. Natomiast liczba mężczyzn w wieku w wieku produkcyjnym stanowi 103 356, czyli 30,41%.Należy pamiętać, że w przypadku mężczyzn w wieku produkcyjnym bierze się pod uwagę przedział wiekowy 18-64.

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki


Kobiety stanowią 54% populacji Lublina, czyli mieszkańców Lublina.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.