Wybory 2018 – Lublin: wypowiedzi kandydatów #1

17.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

wywiadzie udzielonym Polskiemu Radiu Lublin 13.09.br. Joanna Kunc mówiła m.in. o przetargach, zorganizowanych przez miasto Lublin w 2018 r. na odbiór i wywóz odpadów.

Wg poprzednio obowiązujących (do 30.06.2018 r.) umów, odbiorem odpadów zajmowały się trzy firmy: Kom-Eko, SUEZ Wschód i Ekoland. Każda z nich miała wyznaczony swój sektor.

16.02.2018 r. ogłoszono przetarg na odbiór odpadów w okresie 2018-2021. W 4 sektorach (I, II, VI, VII) wykonawców wybrano. Oferta jednego z wykonawców dla sektorów III, IV i V została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę (termin z ustawy Prawo zamówień publicznych). W sektorze III i IV zostało złożone jeszcze po jednej ofercie, jednak wg informacji ze strony miasta zdecydowanie przekraczały one wysokość środków zaplanowanych na ten obszar.

Został rozpisany kolejny przetarg, obejmujący 3 nieobsadzone sektory, którego stan można śledzić tutaj.

Share The Facts
Joanna Kunc
KWW Joanna Kunc WiS Lublin Kornel Morawiecki


W tym roku (…) nie udało się za pierwszym razem podpisać umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.