Jacek Jaśkowiak o remoncie ronda Rataje

30.09.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zamówienie publiczne pt. “Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataja w Poznaniu o nr. referencyjnym PIM/03/18/ZP28/2018-164 wspomina prawo, według którego postępowanie o udzielenie zamówienia jest unieważnione, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę przewidzianą przez zamawiającego na ten cel (Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokument unieważniający przetarg podaje, że przewidziane na ten cel było 89 000 000 złotych brutto, natomiast jedyne dwie oferty opiewały na odpowiednio 224 475 000 oraz 131 862 427,99 złotych brutto. Jako że różnica między niemal 132 a 137 milionami, w odniesieniu do kontekstu wypowiedzi nie jest istotna, uznajemy wypowiedź jako prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Jacek Jaśkowiak
Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Poznania

 

Założyliśmy, że (rondo Rataje) będzie kosztować osiemdziesiąt kilka milionów złotych. Najtańsza oferta opiewa na 137 milionów.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.