Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego Głosowi Wielkopolskiemu.

W trybie dostępu do informacji publicznej zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Poznaniu o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących liczby wniosków o pomoc mieszkaniową w ujęciu rocznym. Do momentu otrzymania odpowiedzi, oceniamy wypowiedź jako nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.