Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego Głosowi Wielkopolskiemu.

Jarosław Pucek kierował pracami Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalnych w latach 2009-2015. Początkowo, od 2009 r., pełnił funkcję dyrektora, a po przekształceniu ZKZL-u w spółkę objął stanowisko prezesa, które pełnił do kwietnia 2015 r.

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy, w tym liczbę lokali socjalnych, są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z tą statystyką:

  • w 2009 roku liczba lokali socjalnych w zasobie Poznania wyniosła 496;
  • w 2009 roku liczba lokali socjalnych w zasobie Poznania wyniosła 1306.

W świetle przytoczonych danych, statystyki z wypowiedzi Jarosława Pucka są zaniżone wobec tych ujętych w bazie BDL i stanowią odpowiednio ok. 91 proc. (w 2009 r.) i ok. 96 proc. (w 2015 r.) liczby lokali socjalnych znajdujących się w zasobie miasta. Liczby podane przez polityka są jednak proporcjonalne z danymi ujętymi w BDL i mieszczą się w dopuszczalnym marginesie błędu, tym samym wypowiedź Jarosława Pucka uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.