Wybory 2018 – Poznań: wypowiedzi kandydatów #2

16.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wypowiedź pochodzi z wywiadu udzielonego portalowi Onet.pl.

Pod koniec maja 2017 r. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdecydował o ograniczeniu długości buspasa na ul. Garbary. Początkowe plany zakładały stworzenia buspasa na odcinku odcinku od ul. Armii Poznań do skrzyżowania z ul. Strzelecką, który wynosi ok. 1,9 km.

Ostatecznie podjęto decyzje, że buspas zostanie utworzony na odcinku od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Strzelecką, który wynosi ok. 400 m.

W celu sprawdzenia długości odcinków skorzystaliśmy z Google Maps.

Decyzja o ograniczeniu długości buspasa została podjęta po skonsultowaniu z mieszkańcami tego projektu. W konsultacjach, które rozpoczęły się 19 kwietnia 2017 r. otwartym spotkaniem warsztatowym, wzięli udział mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy i eksperci specjalizujący się w inżynierii ruchu. Przeprowadzony został także sondaż w punkcie konsultacyjnym na skrzyżowaniu ul. Garbary i Małe Garbary oraz na pl. Bernardyńskim. Dodatkowo Zarząd Dróg miejskich utworzył specjalny adres mailowy: buspasy@zdm.poznan.pl, na który można było przesyłać swoje uwagi. 25 maja podczas otwartego spotkania w Urzędzie Miasta podsumowano konsultacje i zdecydowano o ograniczeniu długości planowanego buspasa.

Buspas został skrócony z 1900 m do 400 m, czyli ok. ⅕ (ok. 21 proc.) swojej pierwotnej długości, a decyzja o jego ograniczeniu została podjęta po konsultacjach z mieszkańcami, dlatego uznajemy tą wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.