Jacek Jaśkowiak o remontach poznańskich torowisk

16.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Na podstawie danych poznańskiego ZTM oraz budżetów miasta można stwierdzić, że w latach 2015-2018 na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej władze miasta przeznaczyły 84 mln złotych. Nie jest to kwota przeznaczona wyłącznie na remonty torowisk, lecz także na modernizację sieci trakcyjnej. Ponadto J. Jaśkowiak sugeruje, że w czasie prezydentury R. Grobelnego na odnowę torowisk wydano jedynie 3 mln zł. Jednak ZTM, obok 84 mln zł przeznaczonych na remonty torowo-sieciowe w latach 2015-2018, wymienia 2,9 mln zł przeznaczone na podobne inwestycje w samym roku 2014. J. Jaśkowiak prawdopodobnie nie uwzględnia remontów z pozostałych lat sprawowania urzędu przez R. Grobelnego. Co więcej, skupiając się na jasno wydzielonej w budżetach z lat 2015-2017 „odnowie infrastruktury torowo-sieciowej”, nie uwzględnia remontów torowisk zrealizowanych w ramach wieloletniej przebudowy Ronda Kaponiera czy odnowy infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Budżety Poznania na lata 2015-2018 ustalano w trakcie kadencji J. Jaśkowiaka. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej poznańskiego ZTM, na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej w latach 2015-2018 miasto przeznaczyło 84 mln złotych. Budżety miasta (wydatki majątkowe) z tych lat 2015-2017 podają dokładne informacje o kwotach przeznaczonych na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej:

  • 2015 – 13 mln zł
  • 2016 – 22 mln zł
  • 2017 – 24 mln zł

W roku 2018, na ten cel, według ZTM, miasto przeznaczyło 25 mln zł. W budżecie na ten rok nie wydzielono wydatków na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej. Mogą się mieścić one w wyróżnionej „odnowie infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” (ok. 27,5 mln zł) oraz wymienionych przebudowach torowisk (m.in. na ulicach Wierzbięcie i 28 czerwca 1956 r. – 5 mln zł).

Również według ZTM, w samym roku 2014, w którym do grudnia stanowisko prezydenta zajmował  R. Grobelny, remonty torowo-sieciowe pochłonęły 2,9 mln zł. Mogą one mieścić się w takich przewidzianych w budżecie na 2014 inwestycjach jak „przebudowa układu torowego skrzyżowania ulic Roosevelta, Dąbrowskiego i Mostu Teatralnego, skomunikowanego z Rondem Kaponiera” (4,5 mln zł).

Dostępne w internecie budżety z lat 2010-2013, w których prezydentem Poznania był R. Grobelny, nie wyróżniają remontów torowisk wśród wydatków majątkowych. Nie oznacza to, że takie remonty w owych latach nie były prowadzone. Strona MPK opisuje m.in.: plan remontów torowisk na rok 2013, remont torowiska u zbiegu ul. Jana Pawła Ii i abpa. Baraniaka (2013 r.), remonty torowisk w ciągu ul. Opolskiej i 28 Czerwca 1956 roku (2011 r.) oraz 23 Lutego (2011 r.), a także remont torowiska w ciągu ul. Dąbrowskiego (2013 r.) i Fredry (2012 r.).

Niektóre z wyżej wymienionych remontów realizowano w ramach wymienionych w budżetach większych inwestycji. Przykładowo, remont w ciągu ul. Fredry z 2012 roku był częścią drugiego etapu przebudowy ronda Kaponiera, na którą w tamtym roku wydano 55 mln zł

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.