Jacek Jaśkowiak o rowerach miejskich w Poznaniu

16.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Nextbike Polska, operator systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego,  podaje następujące dane nt. liczby wypożyczeń w poszczególnych sezonach (1, 2):

  • sezon 2015 – 124 926 wypożyczeń
  • sezon 2016 – 388 256 wypożyczeń
  • sezon 2017 – 1 058 000 wypożyczeń

Sezon wypożyczeń trwa zazwyczaj od 1 marca do 30 listopada. Sezon 2017 został wyjątkowo przedłużony do 17 grudnia, lecz już pod koniec listopada liczba wypożyczeń przekroczyła milion.

Porównując dane Nextbike do liczb podanych przez J. Jaśkowiaka, zauważyć można znaczne różnice. Autor wypowiedzi podawał liczby niższe niż rzeczywiste. Obniżył on sumę wypożyczeń z 2015 roku o około 20% (25 tys.), z 2016 o ok. 10% (38 tys.), a z 2017 o prawie 5,5% (58 tys.). Średnio podawał więc liczby o ponad 40 tys. mniejsze od rzeczywistych.

Stosując takie zaokrąglenia, J. Jaśkowiak pogłębił różnice między poszczególnymi latami, zwiększając wrażenie wzrostu. Na podstawie danych Nextbike, między 2015 a 2016 rokiem można odnotować wzrost wypożyczeń o 311%. Według liczb podanych przez J. Jaśkowiaka, było to 350%. Z kolei między rokiem 2016 a 2017 nastąpił wzrost o 273%, gdy w oparciu o dane autora wypowiedzi to 286%. Porównując rok 2015 z 2017, zauważamy wzrost wypożyczeń o  847%, lecz według J. Jaśkowiaka to różnica 1000%.

Podsumowując, autor wypowiedzi zastosował zbyt duże zaokrąglenie liczby wypożyczeń z 2015 roku – różni się ona od rzeczywistej o około 20%. Różnica ta może wpłynąć na odbiór wypowiedzi. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.