Jacek Jaśkowiak o wpływach z podatku PIT

16.10.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Miasta Poznania na 2014 rok, dostępne tutaj, zakładały 791 761 392 złotych wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W kolejnych latach wpływy z tytułu tego podatku stopniowo rosły:

  • 840 624 239zł w 2015 roku,
  • 898 020 127zł w 2016,
  • 970 818 414zł w 2017,

w końcu osiągając 1 050 450 101 w budżecie na 2018 rok (dostępnym tutaj).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.