Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #2

26.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Dane statystyczne dotyczące liczby osób oczekujących na mieszkanie w stolicy przywołał również Jakub Stefaniak, kandydat na prezydenta stolicy z ramienia PSL, podczas prezentacji swoich pomysłów dotyczących polityki mieszkaniowej w Warszawie:   .

Halo Warszawa 👋 Nie zwalniamy tempa 💪 Dziś o polityce mieszkaniowej w stolicy z Anną Kalbarczyk z Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów.Zobaczcie 👇

Gepostet von Jakub Stefaniak am Freitag, 8. Juni 2018

Zgodnie z przywołaną uprzednio odpowiedzią odpowiedzią Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej, według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych sensu largo) wynosiła 4393. Pkt 3. odpowiedzi wskazuje ponadto, że statystyka ta jest dokonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Definicję legalną „gospodarstwa domowego” wykorzystywaną w celach statystycznych odnaleźć można w ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 1, poz. 1). Art. 3 pkt. 5 przywołanej ustawy definiuje gospodarstwo domowe jako

zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Z kolei ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 47, poz. 277) w art. 2 pkt. 1 za „gospodarstwo domowe” uznaje

wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie.

Ponadto, własną definicją tego pojęcia (zbliżoną do tej ustawowej z 1999 r.) posługuje się GUS. W statystyce publicznej „gospodarstwo domowe” oznacza:

zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Jakub Stefaniak przywołuje prawidłowe dane liczbowe, jednak odnosi je do niewłaściwego pojęcia – liczba osób oczekujących na mieszkanie jest bowiem innym wskaźnikiem niż liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie. Z tego powodu jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jakub Stefaniak
Komitet Wyborczy PSL


W Warszawie mamo obecnie (…) około 4-5 tysięcy osób, które oczekują na mieszkanie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.