Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #2

26.09.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jan Śpiewak udzielił wywiadu dziennikowi „Polska Times”, w którym przedstawił swoje obietnice wyborcze. Przy okazji omawiania programu dotyczącego osób starszych i niepełnosprawnych, poruszył temat prognoz wieku warszawiaków w kolejnych latach:

Są szacunki, że już w 2030 roku nawet ponad 50 procent mieszkańców Warszawy będzie w wieku emerytalnym.

Zgodnie z prognozą ludności opracowaną przez GUS na lata 2017 – 2030, miasto stołeczne Warszawa powinno liczyć 1 843 946 mieszkańców, z czego 449 908 ma być w wieku poprodukcyjnym (tj. w wieku, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową: dla mężczyzn – 65 lat i więcej, dla kobiet – 60 lat i więcej.), liczba ta stanowi w przybliżeniu 24,4 proc. ogółu.

Źródło: GUS, Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030 – tabela zbiorcza.

Ponadto, dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ PAN przedstawia zdecydowanie niższe szacunki dotyczące liczby osób w wieku poprodukcyjnym w późniejszym okresie:

Nieuchronne jest postarzanie struktury wieku i silny przyrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2050 populacja ta będzie najprawdopodobniej większa, niż 25% ogółu ludności Warszawy (przy obecnych około 18%), a w skrajnym scenariuszu może dojść nawet do 30%.

Na szacunki prof. Śleszyńskiego powołuje się także Urząd m.st. Warszawy w Analizie na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej Warszawa 2030.

Wobec przytoczonych danych, wypowiedź Jana Śpiewaka uznajemy za fałszywą.

Share The Facts
Jan Śpiewak
KWW Jana Śpiewaka – Wygra Warszawa


Są szacunki, że już w 2030 roku nawet ponad 50 procent mieszkańców Warszawy będzie w wieku emerytalnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.