Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #2

26.09.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Justyna Glusman, w tweecie będącym odpowiedzią na artykuł „Gazety Wyborczej” poświęcony propozycjom mieszkaniowym kandydatów na prezydenta stolicy, odniosła się do polityki lokalowej w Warszawie:

Nie da się wyprzedawać zasobu lokalowego i jednocześnie go powiększać – a ok 3000 rodzin (dane na grudzień 2017) czeka w Warszawie na mieszkanie komunalne. Wyprzedaż za 10% wartości to pole do korupcji, spekulacji i droga do gentryfikacji centrum @GazetaStoleczna @WKarpieszuk https://t.co/XejZnR7Clr

— Justyna Glusman (@JustynaGlusman) July 18, 2018

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez stołeczny urząd miejski, Warszawa dysponuje zasobem lokalowym przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wśród tych lokali można wyróżnić:

  • lokale socjalne, których wynajem odbywa się na czas określony  tj. maksymalnie do 5 lat;
  • lokale komunalne, których najem odbywa się na czas nieokreślony.

Jednocześnie oba typy mieszkań znajdują się w posiadaniu miasta, zatem w szerokim znaczeniu mogą być nazywane lokalami komunalnymi.

Źródło: Biuro Polityki Lokalowej / Urząd m.st. Warszawy, Miejskie mieszkania.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 30 czerwca 2017 liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkania z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (komunalnych w szerokim, własnościowym znaczeniu) wynosiła odpowiednio:

  • najem mieszkania na czas nieoznaczony (komunalnego w znaczeniu wąskim) – 1991 gospodarstw domowych,
  • najem lokalu socjalnego – 3054 gospodarstw domowych.

Źródło: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422 s. 15.

W celu uzyskania bardziej aktualnej (zgodnie z analizowaną wypowiedzią – na grudzień 2017 r.) statystyki dotyczącej liczby rodzin (gospodarstw domowych) oczekujących na najem mieszkania komunalnego w Warszawie, zwróciliśmy się do Biura Polityki Lokalowej w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że według stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu z zasobu m.st. Warszawy (lokali komunalnych w znaczeniu szerokim, własnościowym) wynosiła 4393, przy czym:

  • 1338 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu na czas nieoznaczony (mieszkania komunalnego w znaczeniu wąskim),
  • 3055 gospodarstw domowych oczekiwało na najem lokalu socjalnego.

Justyna Glusman przedstawia nieaktualne dane na temat liczby rodzin (gospodarstw domowych), które w grudniu 2017 r. oczekiwały na mieszkania komunalne w Warszawie, ponadto posługuje się nieprawidłową terminologią w tym zakresie – jej wypowiedź oceniamy więc jako manipulację.

Share The Facts
Justyna Glusman
KWW Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie


(…) ok 3000 rodzin (dane na grudzień 2017) czeka w Warszawie na mieszkanie komunalne.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.