Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #3

02.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W tym samym wywiadzie udzielonym radiu WNET.FM Marek Jakubiak odniósł się także do wysokości budżetu Warszawy:

Warszawa  (…) to jest 16,5 mld budżetu (…).

Zgodnie z danymi zawartymi w uchwale Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LIX/1540/2017 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 rok, w planie na bieżący rok budżetowy suma dochodów w stolicy wyniesie 15 940 313 368 zł, a suma wydatków – 17 671 266 007 zł.

W planie na 2017 rok (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR XXXVIII/961/2016 w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok) suma dochodów w Warszawie wyniosła 15 066 946 829 zł., a suma wydatków – 16 544 063 958 zł. Z kolei, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy, dochody stolicy wyniosły 15 476 720 226 zł, a wydatki – 15 271 678 033 zł.

Marek Jakubiak podaje nieaktualne dane dotyczące budżetu stolicy – odnosi się przy tym do planu na 2017 rok, a nie jego wykonania. Jego wypowiedź uznajemy więc za fałszywą.

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15


Warszawa (…) to jest 16,5 mld budżetu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.