Wybory 2018 – Warszawa: wypowiedzi kandydatów #3

02.10.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jeszcze w trakcie tzw. prekampanii wyborczej Rafał Trzaskowski opublikował tweet odnoszący się do dostępu kobiet do lekarzy ginekologów i położników (w kontekście debaty nt. zaostrzenia przepisów dot. aborcji):

Zdaniem min. Jakiego i jego szefa, Zbigniewa Ziobry, polskie prawo antyaborcyjne jest zbyt liberalne. Czy otwarta #Warszawa pana ministra ma polegać na decydowaniu za kobiety? Ja chcę Warszawy, w której kobiety mają łatwy dostęp do lekarzy, a ich prawa są respektowane. pic.twitter.com/m2PIofQ3zr

— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 8, 2018

Do tej wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej odniósł się – również na Twitterze – jego kontrkandydat, Jacek Wojciechowicz:

Rafałku @trzaskowski_ kto Ci doradza ? Twoja propozycja dyżuru ginekologów 24/h jest w Warszawie realizowana od wielu lat w szpit. ginekologiczno-położniczych. Również w bielańskim. Wystarczyło wejść i spytać prof. Dębskiego. Równie dobrze możesz zaproponować budowę PKIN.

— Jacek Wojciechowicz (@WojciechowiczJ) June 8, 2018

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w Warszawie funkcjonuje 15 szpitali o specjalizacji ginekologiczno-położniczej, które świadczą całodobową opiekę (s. 1, s. 2). Jednym z nich jest także widoczny w tle zdjęcia Rafała Trzaskowskiego Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Choć Jacek Wojciechowicz w swoim tweecie podaje prawidłowe dane dotyczące całodobowego świadczenia usług medycznych przez lekarzy ginekologów, pomija kontekst wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Postulaty kandydata na prezydenta Warszawy z ramienia Koalicji Obywatelskiej dotyczące opieki zdrowotnej kobiet obejmują bowiem m.in. następujące deklaracje:

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

  1. W wybranych i finansowanych przez miasto przychodniach i szpitalach będzie dyżurował ginekolog, który po konsultacji będzie mógł przepisać potrzebującej kobiecie tabletki antykoncepcji awaryjnej.

  2. Te stołeczne szpitale i przychodnie, w których kobiety mogą liczyć na pełne wsparcie (czyli nie jest tam stosowana klauzula sumienia), zostaną oznaczone w widoczny sposób, by każda kobieta wiedziała, gdzie jej prawa są w pełni respektowane. Miasto uruchomi dobrowolny program promocyjny, w którym będą mogły wziąć udział wszystkie apteki i przychodnie przyjazne kobietom. Stworzy też internetową bazę adresów tych placówek.

[Źródło: R. Trzaskowski, Warszawa dla kobiet, s. 4]

Zgodnie z art. 39 obowiązującej ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018 r., poz. 617, t.j. z późn. zm.):

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.

Wobec powyższego, wypowiedź Jacka Wojciechowicza uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Jacek Wojciechowicz
KWW Jacka Wojciechowicza Wygra Warszawa


(…) propozycja dyżuru ginekologów 24/h jest w Warszawie realizowana od wielu lat w szpitalach ginekologiczno-położniczych. Również w Bielańskim.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.